Proves Lliure ESO i Batxillerat

Informació proves lliures graduat secundària

en l'esforç de millorar la informació que des de l'àmbit d'FPA s'ofereix a la població valenciana adulta, us donem a conéixer les novetats sobre la prova per a majors de 18 anys, algunes de les quals han estat introduïdes aquesta mateixa setmana en l'espai web del Servei d'Ordenació Acadèmica:

  1. RECULL DE NORMATIVA: http://www.ceice.gva.es/ca/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres1 , amb la normativa actualitzada tant de les proves per a majors de 18 anys per a l'obtenció del títol de GES com de les proves per a majors de 20 anys per a l'obtenció del títol de Batxiller, aquesta darrera de publicació molt recent.
  2. ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l’organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana
  3. ESTRUCTURA, CRITERIS DE CORRECCIÓ I MODELS DE PROVES ANTERIORS: http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres . D'ara endavant, les persones interessades a presentar-se a la prova per a majors de 18 anys no només poden conéixer i descarregar-se tots els models de convocatòries anteriors, sinó que tenen a l'abast l'estructura general i els criteris de correcció a aplicar en les proves, distribuïts per àmbits d'experiència o camps de coneixement.
  4. ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA (termini per a la convocatòria de juny de 2018 tancat): http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638

Models d'exàmens  

Enllaç a la convocatòria Proves lliures 2018

***********************************************************************************

MATRÍCULA: 

Del dia ___ de novembre al dia ___ de desembre, tots dos inclosos per al període i del dia ___ de març de 2018 al dia ___ d’abril de 2018 per al 2n període. 
Article 3. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció

1. La inscripció de la prova regula dos procediments, el primer electrònic, mitjançant el qual es realitza la sol·licitud d’inscripció, i un segon, per a la presentació d’aquesta sol·licitud impresa.

2. Per a realitzar la sol·licitud d’inscripció cal seguir aquestes instruccions:
2.1 a) Primer de tot, la persona participant ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció i, si escau, la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià mitjançant un únic model de sol·licitud, disponible en l’enllaç electrònic següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638.
b) A fi que les persones interessades que no disposen de la connexió necessària puguen realitzar aquesta inscripció, els centres públics de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana han de facilitar, en el seu calendari i horari general de funcionament, un espai proveït d’ordinador amb connexió a internet.

2.2. Part de lliurament davant de l’Administració.

a) Una vegada registrada la inscripció telemàtica de la prova, la sol·licitud generada ha de ser impresa i presentada, segons disposa l’apartat 3 de l’article 2 de l’Ordre 20/2017, de 29 maig, per la qual es regula aquesta prova, des del dia 2 de novembre de 2017 fins al dia 1 de desembre de 2017,

On s'ha de presentar:  cal remetre-la per correu en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de Correus abans de ser certificada a la Direcció territorial d'Educació d'Alacant (c/ Carratalà, 47), en les oficines d'atenció al ciutadà (PROP) tots dos inclosos 

3. Les sol·licituds han d’estar signades per les persones interessades, les quals es responsabilitzen així que compleixen els requisits establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són certes i que són conscients que la seua falsedat pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l’anul·lació del resultat que s’hi obtinga.

4. L’emplenament telemàtic de la sol·licitud d’inscripció en cap cas suposa l’eliminació del tràmit de lliurament, en forma i termini, d’aquesta sol·licitud d’inscripció en la prova davant de l’organisme competent, així com de la declaració responsable de sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià en el cas de les persones que puguen exercir-ne el dret, d’acord amb el que determina l’article 8 de l’Ordre 20/2017, de 29 maig.

Per tant, cal no oblidar que la inscripció ha de realitzar-se de forma telemàtica, primer, i després lliurar-se en paper.
Requisits: majors de 18 anys o que els complisquen en l'any de matriculació a les proves


Documentació
- Fotocòpia compulsada DNI o NIE (estrangers)
- Instància telemática (presentada en paper)
Examens convalidats: les assignatures que estiguen aprovades per 4t d’ESO o per l’EPA (2n GES) d’altres anys no s'han de fer: cal que porteu fotocòpia compulsada per la secretaria del centre on es van cursar en què s'especifiquen les assignatures superades anteriorment. 

En esta pàgina trobareu models d’exàmens, material didàctic per a preparar-vos i la legislació de les proves lliures. http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/ordenacion_adultos.htm

Per a posteriors estudis, us recomanem que entreu en el racó de Cicles en la web de la nostra escola on tindreu tota la informació que necessiteu.

NOVA NORMATIVA: ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut en finalitzar l'etapa.

Enllaç al  DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana Currículums de Secundària Obligatòria i Batxillerat publicats en 2015 (LOMCE)

Last modified: Monday, 18 June 2018, 12:33 PM