Proves Lliure ESO i Batxillerat

Informació proves lliures graduat secundària

Publicació en el DOGV de la RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2020-2021

MATRICULACIÓ: 1r període:  26 d’octubre - 9 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Segona convocatòria: 11 de març -26 de març de 2021

DIA DELS EXÀMENS:

  •  primera el dia 29 de gener de 2021
  • la segona, el dia 4 de juny de 2021

ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA : http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638

  1. RECULL DE NORMATIVA: http://www.ceice.gva.es/ca/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres1 ,
  2. ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l’organització de la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana
  3. ESTRUCTURA, CRITERIS DE CORRECCIÓ I MODELS DE PROVES ANTERIORS:
***********************************************************************************

MATRÍCULA: Article 3. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció

1. La inscripció de la prova regula dos procediments, el primer electrònic, mitjançant el qual es realitza la sol·licitud d’inscripció, i un segon, per a la presentació d’aquesta sol·licitud impresa.

2. Per a realitzar la sol·licitud d’inscripció cal seguir aquestes instruccions:
2.1 Emplenar la sol·licitud d’inscripció i, si escau, la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià mitjançant un únic model de sol·licitud, disponible en  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638

2.2. Part de lliurament davant de l’Administració.

a) Una vegada registrada la inscripció telemàtica de la prova, la sol·licitud generada ha de ser impresa i cal remetre-la per correu la Direcció territorial d'Educació d'Alacant (c/ Carratalà, 47), en les oficines d'atenció al ciutadà (PROP)  en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada a Correus abans de ser certificada.

3. Les sol·licituds han d’estar signades per les persones interessades.
Requisits: majors de 18 anys o que els complisquen en l'any de matriculació a les proves
Documentació
- Fotocòpia compulsada DNI o NIE (estrangers)
- Instància telemàtica (presentada en paper)
Exàmens convalidats: les assignatures que estiguen aprovades per 4t d’ESO o per l’EPA (2n GES) d’altres anys no s'han de fer: cal que porteu fotocòpia compulsada per la secretaria del centre on es van cursar en què s'especifiquen les assignatures superades

En esta pàgina trobareu models d’exàmens, material didàctic per a preparar-vos i la legislació de les proves lliures. http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/ordenacion_adultos.htm

Per a posteriors estudis, us recomanem que entreu en el racó de Cicles en la web de la nostra escola on tindreu tota la informació que necessiteu.

NOVA NORMATIVA: ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut en finalitzar l'etapa.

Enllaç al  DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la ComunitatValenciana Currículums de Secundària Obligatòria i Batxillerat publicats en 2015 (LOMCE)

===============================================================================

BATXILLERAT LLIURE

Enllaç a la RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions q per a la inscripció de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Last modified: Thursday, 7 January 2021, 10:29 AM