TAULER D'ANUNCIS!!!

Informació Coronavirus

 
Picture of Administració Aula Virtual
Informació Coronavirus
by Administració Aula Virtual - Thursday, 12 March 2020, 3:20 PM
 

Benvolgut alumnat, (al final en castellà)

en nom del Secretari autonòmic d'Educació i Formació Profesional de la GV Miguel Soler Gracia

Tota la informació relacionada amb l’evolució del COVID-19 i les conseqüències que puga comportar per al sistema educatiu us la trametrem pels canals de comunicació oficials. No heu de fer cas, per tant, d’altres mecanismes de transmissió de la informació, que poden arribar a no ser completament fiables.  Insistim en el fet que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries i segueix escrupolosament les recomanacions sobre les maneres de procedir que ens arriben d’aquests professionals.

Us recordem que, en el cas que hi haja alguna persona de la vostra comunitat educativa que considere que tinga els símptomes característics del COVID-19, s’ha de posar en contacte amb el telèfon 900 300 555, en el qual rebrà tota la informació necessària sobre la manera en què ha d’actuar.

 Considerem que hem de mantindre la màxima responsabilitat i normalitat possible per contribuir a donar suport al magnífic treball dels companys i companyes del sistema públic de salut que estan bregant per frenar els efectes de l’epidèmia i que, d’aquesta manera, puguen continuar amb l’atenció habitual que realitzen a la resta de malalties.

 L’administració educativa valenciana és del parer que, en aquest moment, a causa de l’impacte social del problema que estem experimentant, hem de centrar tots els esforços a infondre una dimensió comunitària i solidària a les nostres decisions per tal de protegir les persones més vulnerables, minimitzar-ne l’expansió i permetre que els responsables de salut puguen treballar amb la tranquil·litat necessària.

 Reiterem que cal extremar l’adopció de mesures d’higiene personals i col·lectives per fer front al problema, tal com ens indica el material gràfic que adjuntem a aquest escrit.

 És per tot això que busquem la vostra complicitat a l’hora de respectar les mesures de contenció previstes per les autoritats sanitàries i propiciar que prime la sensatesa en les decisions que es prenguen, que, insistim, sempre hauran d’estar avalades per les persones responsables del departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

 Aprofitem aquest escrit per a reiterar el nostre agraïment pel treball que esteu realitzant i per les mostres de responsabilitat que dia a dia demostreu.

 Qualsevol novetat rellevant que es produïsca relacionada amb l’evolució del COVID-19 que puga afectar el sistema educatiu valencià us serà transmesa per aquest canal de comunicació.

 Us informem que:
Primer. Se suspenen tots els viatges escolars previstos fora de la població on estiguen situats els centres educatius que els hagen programat.

Segon. Se suspenen, igualment, els intercanvis de professorat i d’alumnat, així com les estades formatives de tots els nivells educatius, que estigueren previstos.

Tercer. La realització d’excursions escolars d’àmbit local haurà de ser autoritzada pels responsables de l’àrea de salut pública de la qual forme part el centre educatiu corresponent.

Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

D’altra banda, us recordem la necessitat que tots els centres adopten les mesures adequades per a disposar del material que calga (sabó, tovalloles de paper…) per a la higiene personal i col·lectiva de tots els membres de la comunitat educativa.

Mentrestant, rebeu una salutació ben cordial.

 

Miguel Soler Gracia

Secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional


_____________________________________________________________________________________________________________

 

 Queremos reiteraros que toda la información relacionada con la evolución del COVID-19 y las consecuencias que pueda comportar para el sistema educativo os la enviaremos por los canales de comunicación oficiales. No tenéis que hacer caso, por tanto, de otros mecanismos de transmisión de la información, que pueden llegar a no ser completamente fiables.

 Insistimos en que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte está en contacto permanente con las autoridades sanitarias y sigue escrupulosamente las recomendaciones sobre los modos de proceder que nos llegan de estos profesionales.

 Os recordamos que, en el supuesto de que haya alguna persona de vuestra comunidad educativa que considere que tenga los síntomas característicos del COVID-19, se tiene que poner en contacto con el teléfono 900 300 555, donde recibirá toda la información necesaria sobre la manera en la que tiene que actuar.

 Consideramos que tenemos que mantener la máxima responsabilidad y normalidad posible para contribuir a apoyar al magnífico trabajo de los compañeros y compañeras del sistema público de salud que están lidiando para frenar los efectos de la epidemia y que, de esta forma, puedan continuar con la atención habitual que realizan al resto de enfermedades.

 La administración educativa valenciana es del parecer que, en este momento, debido al impacto social del problema que estamos experimentando, tenemos que centrar todos los esfuerzos en infundir una dimensión comunitaria y solidaria a nuestras decisiones para proteger a las personas más vulnerables, minimizar la expansión y permitir que los responsables de salud puedan trabajar con la tranquilidad necesaria.

 Reiteramos que hay que extremar la adopción de medidas de higiene personales y colectivas para hacer frente al problema, tal como nos indica el material gráfico que adjuntamos en este escrito.

 Es por todo esto que buscamos vuestra complicidad a la hora de respetar las medidas de contención previstas por las autoridades sanitarias y propiciar que prime la sensatez en las decisiones que se tomen, que, insistimos, siempre tendrán que estar avaladas por las personas responsables del departamento de Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

 Aprovechamos este escrito para reiterar nuestro agradecimiento por el trabajo que estáis realizando y por las muestras de responsabilidad que día a día demostráis.

 Cualquier novedad relevante que se produzca relacionada con la evolución del COVID-19 que pueda afectar al sistema educativo valenciano os será transmitida por este canal de comunicación.

Nos dirigimos de nuevo a vosotros para continuar informando sobre las decisiones que se van tomando por parte de las autoridades sanitarias en el marco de la epidemia del COVID-19.

Os informamos que:

Primero. Se suspenden todos los viajes escolares previstos fuera de la población donde estén situados los centros educativos que los hayan programado.

Segundo. Se suspenden, igualmente, los intercambios de profesorado y de alumnado, así como las estancias formativas de todos los niveles educativos, que estuvieran previstos.

Tercero. La realización de excursiones escolares de ámbito local tendrá que ser autorizada por los responsables del área de salud pública de la que forme parte el centro educativo correspondiente.

Cuarto. Se suspenden las prácticas en centros sanitarios del alumnado que está cursando el módulo de formación en centros de trabajo (FCT).

 

Os agradecemos, una vez más, vuestra colaboración en el cumplimiento de estas medidas, tomadas en circunstancias excepcionales, y que únicamente pretenden resolver lo antes posible la situación que está provocando la expansión del COVID-19.

(...) A raíz del anuncio realizado ayer por el Govern Valencià, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de aplazar la celebración de las fiestas de la Magdalena y de las Fallas de este año, en el marco de la epidemia de COVID-19 que están sufriendo una gran cantidad de países y determinadas zonas del Estado español y que afecta ya a varias personas de nuestro país.

 Dicho esto, y siguiendo las indicaciones de los responsables de la Consellería de Sanidad y del Ministerio de Sanidad, podemos convenir que, en estos momentos, no hay ninguna razón que justifique la introducción de cambios en el calendario lectivo previsto para el curso actual. Por tanto, la Consellería de Educación confirma que el calendario escolar se mantiene tal como estaba planificado. Por tanto, el aplazamiento de las fiestas de Fallas y de la Magdalena no tiene que afectar a los días marcados como no lectivos en el calendario escolar.

 Tenemos que manifestar que todas las decisiones que puedan suponer una alteración del funcionamiento de los centros educativos solo se tomarán atendiendo razones técnicas, sanitarias y de salud pública.

 Mientras, os enviamos un cordial saludo.

 Miguel Soler Gracia Secretario autonómico de Educación y Formación Profesional