TAULER D'ANUNCIS!!!

Eleccions al Consell Escolar 2018

 
Imatge Carles Durà i Amado
Eleccions al Consell Escolar 2018
per Carles Durà i Amado - dilluns, 23 octubre 2017, 13:07
 

Benvolgut alumnat,

Enguany correspon renovar la 2a meitat del Consell Escolar del Centre, i seguint la normativa establerta en el Decret 93/2016 de 22 de juliol  del Consell, ens pertoca la renovació d'1 alumne, 1 professor, el representant del Personal Administratiu i el representant de l'Ajuntament.

És per això que informe que el dia 10 d'octubre a les 13.00h se celebrarà en acte públic l'elecció dels membres de la Junta Electoral, que s'encarregarà d'organitzar el procediment de selecció dels membres del Consell Escolar, per la qual cosa aprofite perquè tota la persona que vulga pot presentar la seua candidatura davant aquesta direcció. 

Els membres ixents del Consell Escolar són: Susana Milla Gil  (representant de l'alumnat) i Mari Carmen Pastor Bastán (repr.del professorat).

Article 7 Decret 93/2016 ". En els centres públics la junta electoral estarà composta per la Direcció del centre, que exercirà la Presidència, una persona en representació del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria, una en representació de les famílies, una en representació del personal d’administració i serveis i una de l’alumnat en els centres en què aquest sector estiga representat amb veu i vot. Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre les ixents del consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrites en el cens. (...) . Quan per causa justificada, alguna de les persones elegides per sorteig no puga formar part de la junta electoral, podrà formar-ne part la persona voluntària del sector corresponent, sempre que reunisca els requisits necessaris."

Fet el sorteig en la data indicada anteriorment, la constitució de la Junta Electoral queda així:

President Carles Durà  (dir), repres. del professorat "M Carmen Pastor, Repres. de l'alumnat Josefina Martínez Gullamon i Vicente Aránega Reche, i repr del PAS J Antonio Moreno.

Com a substituts Amalia López (repr. professorat), Alicia Garcia Fernandez i Manuela Conejero (repres. alumnat)