Calendar

| Friday, 8 June 2018 |
Global event

3a avaluació GES

1:00 AM

Cursos Reglats 1r i 2n de GES

Global event

Prova lliure d'ESO

1:00 AM

 La prova se celebra, en sessions de matí i vesprada, d'acord amb aquesta distribució horària:
a) 9 hores: crida de les persones participants.
b) 9.30-11.30 hores: primera part corresponent als mòduls Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; i Ciències i Tecnologia.
c) 11.30-12.00 hores: descans.
d) 12.00-14.00 hores: segona part corresponent als mòduls El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.
e) 16.00-19.00 hores: tercera part corresponent als mòduls Valencià, Castellà i Llengua Estrangera (Alemany, Anglés, Francés o Italià), d'acord amb la tria assenyalada per la persona sol·licitant en la casella corresponent de la sol·licitud d'inscripció.